Kreyol Aysyen Kap taye Banda sou twal areye a an gran jan

MATEMATIK  LAN  LANG  KREYOL  AYISYEN

Nonb rasin Kare 2 a

Nonb Pi a 

Nonb an Nò a

4000 ane avan Jezi Kri ,te gen yon eskrib babilonyen ki te grave sou yon tablèt ajil yon evalyasyon rasin kare chif 2 a.Avèk yon presizyon anviron 10 milimèt près.Men , lèl tap fèl la ,li pat menm konnen se se batistè yon nonb ki enpòtan ke li tap ekri. .

 

 2000 ane avan Jezi Kri , babilonyen yo te gen tan konnen ke perimèt yon sèk li pwopòsyonèl avèk dyamèt li .Sepandan , vrè valè constant ke yo pral rele pi a ,li konstitye yon gwo Avanti matematik kap kontinye jiska prezan..

 Depi 2500 zan nonb an nò a pa sispann make prezans lan yon dividal domèn matematik.Ou jwenn lan Pentagramm , lan swit Fibonasi , lan pavaj Penroz yo e la trye.
Konjekti Syrakis la   Chif Zero a    Nonb Konplèks 

 Se yon konjekti ke jiska prezan ankenn matematisyen pa rive pwouve .E poutan ,lè ou enonse li ,li parèt senp .Ki sa li ye menm ? 

Siw pran nepòt antye n >0 ; si li pè ,wap divize li pa 2 ,si li enpè,wap miltiplye pa 3 epi ou ajoute 1.Lèw repete operasyon an avèk rezilta ou jwenn nan, finalman wap tonbe sou 1.  

 

 ki premye fwa yo envante li ? Senkyèm syèk avan Jezi Kri ,zero pat ekzizte lan ankenn sytèm nimrasyon.Ta sanble ke , premye fwa li ta parèt ,se la kay babilonyen yo lan epòk twazyèm syèk avan Jezi .Yo te envante li ,jis pou te rezoud yon difikilte yo te rankontre lè yo tap ekri yon seri de nonb.Lè sa a li pat ko chif,li te sèlman yon senbòl separasyon. 

Kisa ki te enspire matematisyen yo en vansyon nonb konplèks yo ? 

Kesyon sa a ap men nen nou jis an Itali lan Zòn 16 èm syèk ,kote aljebris italyen yo tap  chèche moetòd pou rezoud ekwasyon 3èm degre yo.Se te matematisyon sa yo :Jérôme Cardan, Raphaël Bombelli, Nicolo Fontana ki se Tartaglia, epi Ludovico Ferrari.  

 Nivo Fondamantal
 Nivo Segondè
  Nivo Siperyè

 Premye Ane Fondamantal

puce Dezyèm Ane Fonfamantal

 Twazyè Ane Fondamantal

 Katryèm Ane Fondamantal

puce Senkyèm Ane Fodamantal

 Sizyèm Ane Fondamantal

 Setyèm Ane Fondamantal

 yityèm Ane Fondamantal

 Nevyèm Ane Fondamantal

 

 Premey Ane Segondè

 Dezyèm Ane Segondè

 Twazyèm Ane Segondè

 Katryèm Ane Segondè

 Ane Preparatwa

Premye Ane

 Dezyèm Ane

 Twazyèm Ane

 Lisans

 Doktora

 Metriz