Aritmetik Lan Z

Divizibilite

Divizyon eklidyèn

Pi gran divizè ki komen :PGDKK

Non ki premye ant yo menm

Algorit Eklid  e Kòman kalkile : PGDKK

Teyorèm Bezou a  ak korolè li

Ekwasyon ax+by=c

Pi piti miltip ki komen : PPMKK

Nonb premye yo

Lèm Eklid ak teyorèm Eklid

Krib Eratostèn nan 

Teyorèm fodamantal Aritmetik la

Kongryans

Ekwasyon Kongryans ki lineyè

Ti teyorèm Fèma a