Ekzo Katryem Ane Segonde

Ekzècis Katryèm Ane Segondè

 

Nonb Konpleks 

    Ekzo1  Fòm Aljebrik_Adisyon_Egalite_Miltplikasyon_Envès
    Ekzo2  Reprezantasyon Jeometrik_Afiks
    Ekzo3  Modil_Kojige_Agiman 
    Ekzo4  Fòm Trigonometrik_Fòmil Mwav_Linearizasyon polinòm an Cosx e Sinx
    Ekzo5 Ekwasyon premye degre ak yon enkoni_Systèm 2 ekwasyon 1er degre  
    Ekzo6  Ekwasyon degre 2 ou degre 3 ak yon enkoni avèk koefisyan ki reyèl 
    Ekzo7  Rasin nyièm yon nonb Konplèks 
    Ekzo8  Rezolisyon ekwasyon degre 2 ou 3 avèk koefisyan ki konplèks_Ekwasyon bikare 
    Ekzo9  Transfòmasyon konplèks:Translasyon _Omotesi_Rotasyon_Similitid dirèk_Similitid endirèk lan  yon Plan 
    Ekzo10  Ki ranmase tout bay sou pwogram nonb konplèks la 

 

Aritmetik

    Ekzo1 Divizibilite_Demontre ke yon antye li divizib pa yon  lòt antye _Kritè divizibilite pou kèt nonb ki antye
    Ekzo2  Nonb ki premye yo_Dekonpozisyon yon antye an pwodi faktè ki premye
    Ekzo3  Detèmine rès divizyin elidyèn_Kongryans
    Ekzo4 Divizè ki menm yo_Kalkile pi gran divizè ki menm
    Ekzo5  Nonb ki premye ant yo
    Ekzo6  Pi piti miltip ki komen _Relasyon ant PGDK e PPMK 
       

 

Pwobabilite _Estatistik

    Ekzo1 Teknik Denonbreman_Aranjman_Pèmitasyon_Konbinezon
    Ekzo2 Kalkile pwobabilite de yon Evènman lan ka gen ekipwobabilite oubyen pa gen yen ekipwobabilite 
    Ekzo3 Pwobabilite kondisyonèl
    Ekzo4 Varyab aleatwa_Lwa pwobabilite
    Ekzo5 Esperans _ Varyans _Ekatip
    Ekzo6 Fonksyon Repatisyon yon V.A_Dyagram an baton_Istogram
    Ekzo7 Varyab aleatwa binomyal
    Ekz08 Seri ki doub _Poilasyon_Karaktè_Mwayèn
    Ekzo9 Peaznatasyon sou fòm tablo
    Ekzo10 Seri majinal
       

 

Aljèb lineyè_Jeometri

    Ekzo1 Espas vektoryè_Sou zespas vektoryèl_Entèseksyon_Sòm
    Ekzo2 Sou zespas vektoryèl siplemantè
    Ekzo3 Pwojeksyon vektoryèl_Simetri vektoryèl 
    Ekzo4 Espas afin _Bipwen_Vektè_Repè 
    Ekzo5  
    Ekzo6  
    Ekzo7  
    Ekzo8  
    Ekzo9  
    Ekzo10