Katryèm Ane Segondè

 

 


 Pwobabilite- Estatistik
  

         Rapèl sou teknik denonbreman yo
         Kalkil Pwobailie e Pwopryete
         Varyab Aleatwa
         Eprèv Bènouyi
         Seri Estatistik Doub
       

 Nonb Konplèks
   
         Apwòch Istorik inite imajinè a 
         Fòm Aljebrik - Konjige
         Modil - Agiman 
         Fòm Jeometrik
         Ekwasyon lan Ansanm Nonb Konlèks yo
         Rasin Kare 
         Rasin Nyèm
         Zero de yon polinòm Konplèks e Factorizasyon
         Nonb Konplèks E Jeometri
   

  Aritmetik

         Divizibilite e Pwopryete 
         Nonb ki Premye yo
         Divizyon Eklidyèn E Kongryans
         Pi Gran Divizè ki menm
         Nonb ki premye ant yo
         Pi piti miltip ki komen   


 Aljèb Lineyè E Jeometri

        Espas Vectoryèl - Espas Afin
        Aplikasyon Lineyè -Aplikasyon Afin
        Transfòmasyon e Nonb Konplèks         
        Fonksyon vektoryèl E eskalè Leibniz yo
        Barisant
        Pwodi Vektoryèl 
        Solid ki lan Espas yo 
        Etid Konik yo

 

 Analiz

       Fonksyon Nimerik ak yon Varyab reyèl 
       Domèn definisyon
       Pworyete yon Fonksyon
       Pwopryete Koub yon fonksyon 
       Fonksyon trigonometrik
       Limit E operasyon
       Kontinite E operasyon
       Derivabilite 
       Bijeksyon E resipwòk
       Fonksyon Logaritm E Eksponansyèl
       Etid Swit Nimerik E Rekirans
       Kalkil Entegral
       Ekwasyon diferansyèl